Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ

- in Kiến Thức
352
0
Mẫu biên bản nghiệm thu

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ:………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………………………………..

– Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: …………………………………………  Chức vụ: ……………………………………
.
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà) : ……………………………….…….               Chức vụ : ………………………………………..……………

Ông (bà) : ………………………..………..               Chức vụ : …………………………………………………

Ông (bà) : …………………………………..….               Chức vụ : ………………………………………………………

3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………………………………………………

Ông (bà) : ………………………………..…….               Chức vụ : ………………………………………….…………..

4. Đại diện bên sử dụng / kho:……………………………………………………………………………………………….

Ông (bà) : ………………………………..…….   Chức vụ : ……………………………………………………..…………..

5.  Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

 Kết quả kiểm tra

           
           
           
           
           
           
           
           

Mẫu biên bản nghiệm thu

Kết luận của Ban kiểm nghiệm :……………………………………………………………………………

   TRƯỞNG BAN              CÁC THÀNH VIÊN                 BÊN CUNG ỨNG              BÊN SỬ DỤNG/KHO
 (Ký và ghi rõ họ tên)       (Ký và ghi rõ họ tên)                (Ký và ghi rõ họ tên)             (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguồn https://worldtechsolar.com/mau-bien-ban-nghiem-thu/

You may also like

Hướng dẫn cách chỉnh chiều cao xe đạp sao cho phù hợp nhất

Hướng dẫn cách chỉnh chiều cao xe đạp