Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ

- in Kiến Thức
871
0
Mẫu biên bản nghiệm thu

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ:………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………………………………..

– Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: …………………………………………  Chức vụ: ……………………………………
.
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà) : ……………………………….…….               Chức vụ : ………………………………………..……………

Ông (bà) : ………………………..………..               Chức vụ : …………………………………………………

Ông (bà) : …………………………………..….               Chức vụ : ………………………………………………………

3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………………………………………………

Ông (bà) : ………………………………..…….               Chức vụ : ………………………………………….…………..

4. Đại diện bên sử dụng / kho:……………………………………………………………………………………………….

Ông (bà) : ………………………………..…….   Chức vụ : ……………………………………………………..…………..

5.  Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

 Kết quả kiểm tra

           
           
           
           
           
           
           
           

Mẫu biên bản nghiệm thu

Kết luận của Ban kiểm nghiệm :……………………………………………………………………………

   TRƯỞNG BAN              CÁC THÀNH VIÊN                 BÊN CUNG ỨNG              BÊN SỬ DỤNG/KHO
 (Ký và ghi rõ họ tên)       (Ký và ghi rõ họ tên)                (Ký và ghi rõ họ tên)             (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguồn https://worldtechsolar.com/mau-bien-ban-nghiem-thu/

Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ
Rate this post

You may also like

Đầu số cũ 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của MobiFone đổi thành gì?

Đầu số mới của MobiFone là gì? Theo